Privacyverklaring

Transgenderinfo.nl wordt beheerd door Transgender Netwerk Nederland (TNN). TNN gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met de persoonlijke gegevens van websitebezoekers, nieuwsbriefabonnees, donateurs en personen die ons contactformulier invullen. We willen open zijn over hoe wij werken. U kunt ten alle tijden persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan opvragen of wijzigen.

Contactgegevens TNN

Stichting Transgender Netwerk Nederland

Adres: Atlantisplein 1 (kmr. 2.14), 1093 NE Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 205 0915
(bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 17.00)

Emailadres algemeen: info@transgendernetwerk.nl
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 30251161

Voor welk doel?

TNN streeft er naar zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen. Zo hoef je bijvoorbeeld geen onnodige gegevens te verstrekken als je contact met ons opneemt, plaatsen wij geen cookies voor andere doeleinden dan noodzakelijk om onze website te laten functioneren en slaan we geen IPadressen voor onderzoek zonder uw toestemming op. Voor sommige doeleinden kunnen wij echter niet anders dan persoonsgegevens opvragen, te verwerken en te bewaren. Dat doen we voor onze donateursadministratie, het sturen van nieuwsbrieven,  het voldoen aan wettelijke verplichtingen, onze bedrijfsvoering, het functioneren van onze website, het aangaan en samenwerking met derde partijen en archiefdoeleinden (waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden).

TNN houdt zich in alle gevallen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt TNN jouw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens?

Jouw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN en interactiegegevens) worden vastgelegd ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we, indien we je toestemming hiervoor hebben, deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten. TNN verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt TNN ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

TNN  biedt nieuwsbrieven waarmee onze vrijwilligers, donateurs en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze stichting en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. We gebruiken mailchimp voor onze nieuwsbrief en hebben met hun een overeenkomst afgesloten: het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Inzage en verwijdering

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verwijderen is alleen mogelijk voor zover TNN  nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Je verzoek kun je indienen per brief, voorzien van je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Je brief kun je richten aan: TNN, Atlantisplein 1 (kmr 2.14), 1093 NE Amsterdam. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) voor TNN maakt.

Vertrouwelijke omgang

TNN gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. TNN neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. TNN deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze verklaring en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van TNN kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. TNN maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Er is  vastgelegd dat de uitvoerende partij jouw gegevens alleen voor het afgesproken doel mag gebruiken en daarna dient te vernietigen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’.

Gegevensdeling met derden

Je gegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. TNN kan je (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

TNN  verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

TNN  bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp/Avg.De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Betaalgegevens

Indien je een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft verwerken we je IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Als je zelf een losse gift naar ons overmaakt leggen wij je IBAN vast, zodat we een eventueel volgende gift kunnen herkennen als een gift van jou. Wanneer je met iDeal doneert, verloopt dit via Mollie, dit is een Payment Service Provider. Zij verzorgen het contact tussen ons donatieplatform en jouw bank. Jouw inloggegevens krijgen wij niet te zien. Mollie vertelt ons alleen of je donatie is gelukt en maakt deze naar ons over.

Beveiliging

Om je persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past TNN passend e beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit  via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. TNN neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden geanonimiseerd algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Matomo

Vanaf 16 juli 2021 gebruiken we Matomo om bezoekstatistieken te meten. Zet het vinkje hieronder uit als je niet wil dat je bezoek wordt opgenomen in de statistieken:

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Cookies

TNN wil alleen cookies plaatsen noodzakelijk voor het functioneren van de website. Voor analytische doeleinden worden IP adressen slechts geanonimiseerd verwerkt. TNN plaatst zo min mogelijk cookies voor marketing doeleinden. Om dat te garanderen heeft TNN afscheid genomen van de social media deelbuttons van Twitter, Facebook of Linkedin. Als je video’s bekijkt en je hebt de cookies geaccepteerd, dan zal You Tube wel cookies plaatsen. Lees hier meer over de cookies die TNN op transgender info plaatst.

Links

Op de websites van TNN kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij TNN behorende, websites. TNN kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je  daarom, je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Zijn er naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring? Neem gerust contact met ons op.

Wijzingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 21 mei 2018. TNN behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van onze verklaring.