Ben jij betrokken bij het welzijn van transgender vluchtelingen in Nederland? Dan lees je op deze pagina nuttige informatie over toegang tot zorg en persoonlijk lotgenotencontact.

Bij TNN kan je melding maken over problemen die transgender asielzoekers ervaren in de opvang. Dat kan bijvoorbeeld gaan over problemen met het krijgen van zorg, discriminatie door mede-asielzoekers, gescheiden worden van de partner, geen melding mogen doen van intimidatie of over geweld en ongewenst gedrag in en buiten de opvang.

COULANCEREGELING TRANSGENDERZORG IN AZC’S

Voor transgender asielzoekers die al vòòr hun vlucht hun medische transitie zijn begonnen geldt sinds dit jaar een coulanceregeling om in AZC’s toch toegang te krijgen tot hormoonrecepten.
De Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) dekt namelijk geen transgenderzorg. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is na aandringen van COC Nederland en TNN tot de coulanceregeling over gegaan. Feitelijk verandert er dus niets aan de RZA, maar wordt er voor de bovengenoemde groep transgender personen een uitzondering gemaakt.

Transgender asielzoekers moeten wel zelf bij de arts in het AZC kenbaar maken dat de coulanceregeling bestaat en dat ze daar gebruik van willen maken. De coulanceregeling is gericht op trans personen die voordat zij naar Nederland vluchtten gebruik maakten van hormoonmedicatie. De arts in het AZC behoort hen een passende hormoonbehandeling voor te schrijven en voor controle van bloedwaardes ééns per 3 maanden te zorgen. De voorgeschreven medicatie en bloedcontroles dienen vergoed te worden.

Omdat hormoonmedicatie in het land van herkomst in de meeste gevallen illegaal is verkregen mag de arts echter niet verwachten dat de trans vluchteling hier bewijs van heeft. De vluchteling moet op zijn, haar of hun woord geloofd worden.

ZORGVERZEKERING STATUSHOUDERS IN AZC’S

De toewijzing van een woning na het verkrijgen van een verblijfstatus wil nog wel eens op zich laten wachten. De vluchteling verblijft dan noodgedwongen in een AZC in afwachting van een woning. Dit overkomt ook transgender asielzoekers. Zij kunnen in de veronderstelling zijn dat ze geen zorgverzekering af kunnen sluiten en daarom niet naar een genderteam doorverwezen kunnen worden.

Vluchtelingen met een verblijfstatus worden wel ingeschreven of kunnen zichzelf inschrijven in de gemeente waar het AZC ligt. Zij beschikken dan in principe over alle gegevens om een zorgverzekering af te sluiten. Probleem blijft wel dat zij qua inkomen nog onder het AZC-regime vallen waardoor een zorgverzekering onbetaalbaar is. Mocht een transgender asielzoeker toch financiële mogelijkheden (bijv. inkomen uit arbeid of spaargeld) hebben voor het afsluiten van een zorgverzekering dan kan deze vervolgens dus naar een plaatselijke huisarts voor een verwijzing naar een genderteam.

GESPREKKEN MET TRANSVISIE

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft vrijwilligers die beschikbaar zijn voor persoonlijk lotgenotencontact met transgender vluchtelingen in de vorm van een-of-meer individuele gesprekken. Neem daarvoor contact op met hun secretariaat: 030 410 02 03 of per mail.

Well-being transgender refugees

For an English version of this page, click here.