Welzijn transgender vluchtelingen

Well-being transgender refugees. Click >>here<< to read this page in English.

Ben je vluchteling en trans, of ben je betrokken bij het welzijn van transgender vluchtelingen in Nederland? Op deze pagina vind je nuttige informatie over toegang tot zorg, steun tijdens de procedure en persoonlijk contact.

Bij TNN kan je melding maken over problemen die transgender asielzoekers ervaren in de opvang. Dat kan bijvoorbeeld gaan over problemen met het krijgen van zorg, discriminatie door mede-asielzoekers, gescheiden worden van de partner, geen melding mogen doen van intimidatie of over geweld en ongewenst gedrag in en buiten de opvang.

Coulanceregeling transgenderzorg in AZC’s

Voor transgender asielzoekers die al vòòr hun vlucht hun medische transitie zijn begonnen geldt sinds dit jaar een coulanceregeling om in AZC’s toch toegang te krijgen tot hormoonrecepten. De Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) dekt namelijk geen transgenderzorg. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is na aandringen van COC Nederland en TNN tot de coulanceregeling over gegaan. Transgender asielzoekers moeten wel zelf bij de arts in het AZC kenbaar maken dat deze coulanceregeling bestaat en dat ze daar gebruik van willen maken. De coulanceregeling is gericht op trans personen die, voordat zij naar Nederland vluchtten, gebruik maakten van hormoonmedicatie. De arts in het AZC behoort hen een passende hormoonbehandeling voor te schrijven en voor controle van bloedwaardes ééns per 3 maanden te zorgen. De voorgeschreven medicatie en bloedcontroles dienen vergoed te worden. Omdat hormoonmedicatie in het land van herkomst in de meeste gevallen illegaal is verkregen mag de arts echter niet verwachten dat de trans vluchteling hier bewijs van heeft. De vluchteling moet op zijn, haar of hun woord geloofd worden.

Zorgverzekering statushouders in AZC’s

De toewijzing van een woning na het verkrijgen van een verblijfstatus wil nog wel eens op zich laten wachten. De vluchteling verblijft dan noodgedwongen in een AZC in afwachting van een woning. Dit overkomt ook transgender asielzoekers. Zij kunnen in de veronderstelling zijn dat ze geen zorgverzekering af kunnen sluiten en daarom niet naar een genderteam doorverwezen kunnen worden. Vluchtelingen met een verblijfstatus worden wel ingeschreven of kunnen zichzelf inschrijven in de gemeente waar het AZC ligt. Zij beschikken dan in principe over alle gegevens om een zorgverzekering af te sluiten. Probleem blijft wel dat zij qua inkomen nog onder het AZC-regime vallen waardoor een zorgverzekering onbetaalbaar is. Mocht een transgender asielzoeker toch financiële mogelijkheden hebben (bijv. inkomen uit arbeid of spaargeld), dan kan die wél een zorgverzekering afsluiten, en zich vervolgens aanmelden bij een genderteam.

Contact met andere trans vluchtelingen

Voor veel asielzoekers kan het eenzaam zijn om zonder andere transgender mensen in een AZC te verbijven, en voor statushouders kan het lastig zijn om je weg in Nederland en de transgenderzorg te vinden. Er zijn voor verschillende mogelijkheden om met andere transgender mensen en vluchtelingen in contact te komen.

Neem een kijkje op de Facebookpagina van Trans United Nederland, een organisatie voor biculturele transgender personen. Zij organiseren evenementen, bijeenkomsten en voorlichting. Sommige evenementen richten zich specifiek op trans vluchtelingen. 

Asylum Support ondersteunt lhbti asielzoekers tijdens de asielprocedure en bij problemen in een azc. Neem contact met ze op via hun website

Patiëntenorganisatie Transvisie heeft vrijwilligers die beschikbaar zijn voor persoonlijk lotgenotencontact met transgender vluchtelingen in de vorm van een-of-meer individuele gesprekken. Stuur daarvoor een mail naar gesprekken@transvisie.nl.

Heb je specifieke vragen? Of wil je melding doen van een probleem in je azc? Mail dan naar Samira Hakim s.hakim@transgendernetwerk.nl